باید زجه ضجه زد.

آیا ما از جمهوری اسلامی این وضع را می خواستیم؟

 

پی نوشت: مرده شور این زندگی و رفاقت را ببرند.

پی نوشت: خوب بعدش چه؟ متن لینک راخواندی؟ چه احساسی داشتی؟ سردار قضیه را شور کرده بود نه؟ هنوز آن تمت و الحمدالله که نوشتی را قبول داری؟

/ 2 نظر / 19 بازدید
limutalkh

آقای نویسنده، اون "ضجه" است نه "زجه" "زجه" یعنی زنی که تازه زاییده

limutalkh

تمت و الحمدالله